1.- Àmbit d’aplicació.

Les presents Condicions Generals de Venda (“CGV”) s’aplicaran a tots les vendes, subministraments, serveis, obres i, en general, prestacions de donar i/o fer, així com a les ofertes i comandes relatives a aquestes, que la companyia MECYPLASTEC, S.L. (la “Companyia”) dugui a terme per a altres empreses o comerciants (el/els “Client/s”).
Les presents CGV s’entendran acceptades totalment pels Clients pel només fet de realitzar una comanda o encàrrec, o acceptar una oferta.
Queda expressament exclosa l’aplicació, a les relacions que s’estableixin entre la Companyia i els Clients, de qualssevol altres condicions generals diferents a les presents i de les quals poguessin disposar els Clients, encara que la Companyia tingués coneixement d’aquestes, sense que per a això sigui necessari fer, per part de la Companyia, cap mena de reserva o excepció sobre aquest tema. L’acceptació de qualssevol altres condicions generals requerirà, per part de la Companyia, de consentiment exprés, formulat per escrit.

2.- Ofertes i comandes.

Les ofertes i pressupostos de la Companyia no són vinculants per a ella i, per consegüent, estan subjectes a modificacions en tant la comanda efectuada pel Client i, basat en una oferta o pressupost, no sigui confirmat per escrit per part de la Companyia.
Tot comanda o encàrrec requerirà, perquè sigui vinculant per a la Companyia, de confirmació per escrit per part d’aquesta. No hi haurà contracte sense aquesta confirmació.
No s’acceptaran comandes que continguin algun tipus de penalització.
L’import mínim d’una comanda haurà de ser de 300,00.-€ (sense IVA).

3.- Informació continguda en catàlegs i en la web.

La Companyia posarà la major cura possible perquè les descripcions, dibuixos i, en general, la informació continguda en els catàlegs i en el seu web siguin exactes, no obstant això la qual cosa i, excepte pacte en contra, tals elements tindran un valor merament orientatiu i aproximat, per la qual cosa no posseeixen caràcter vinculant ni sobre els mateixos es confereix cap garantia, de manera que la Companyia no assumirà cap responsabilitat per les possibles inexactituds que puguin existir en els seus catàlegs i web.

4.- Preus.

Els preus s’aplicaran segons tarifa vigent en la data d’acceptació de la comanda o encàrrec o el que resulti d’una oferta en vigor a la data de confirmació de comanda.
Excepte pacte exprés, els preus seran sempre en euros, sense impostos, per la qual cosa als mateixos s’afegiran els tributs que legalment procedeixi.
Si, per alguna raó, durant la gestió operativa de la comanda es produïssin augments en les tarifes aplicables, la Companyia ajustarà els preus a la nova tarifa, prèvia comunicació per escrit al Client.
En les transaccions que s’efectuïn en moneda diferent a l’Euro serà de compte del Client qualsevol eventual variació en el tipus de canvi.
La Companyia es reserva el dret a facturar càrrecs extraordinaris per acceptació de comandes amb valor inferior a l’import mínim que es fixi a cada moment, així com pels serveis en el subministrament de comandes que no aconsegueixin les unitats mínimes indicades en les tarifes (llistes de preus) vigents.

5.- Mètode de pagament.

Els Clients hauran de satisfer les quantitats degudes, en la manera que assenyali la Companyia (Confirming, rebut, transferència, xec, etc.), dins dels 60 dies següents a la data de recepció de les mercaderies o realització de les prestacions.
En els altres aspectes relatius als pagaments vindrà en aplicació el que es preveu en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, en la versió de la mateixa vigent a cada moment.
Els Clients només podran compensar els seus crèdits amb els quals ostentin enfront de la Companyia, o retenir pagaments en raó d’aquests, si es tracta de crèdits líquids, vençuts i exigibles, que siguin reconeguts expressament per la Companyia o en virtut de sentència judicial ferma.
Si els Clients incorreguessin en mora, i, en tant romanguin en tal situació, la Companyia, sense perjudici de l’exercici de la resta de drets que legalment li corresponguin, en particular, la resolució del contracte, no estarà obligada a realitzar a favor dels Clients cap prestació més sota qualssevol contractes que poguessin trobar-se en vigor entre la Companyia i els Clients.
Si el Client incorregués en mora es produirà el venciment anticipat de tots els crèdits que la Companyia ostenti enfront d’ell, amb independència de la data de venciment d’aquests.

6.- Lliurament de les mercaderies.

Excepte pacte en contra, s’entendrà que els terminis de lliurament que puguin eventualment indicar-se per part de la Companyia són merament orientatius i que, per tant, no revesteixen caràcter essencial, per la qual cosa la Companyia no assumirà cap responsabilitat a conseqüència de la superació d’aquests terminis.

L’inici del termini de lliurament es produirà en la data de confirmació de la comanda per part de la Companyia, sempre que en aquesta data es trobin aclarits totes les dades de la comanda i s’hagi aportat, per part del Client, la documentació o materials que, en el seu cas, es requereixi. La Companyia tindrà en tot cas la facultat de resoldre el contracte si el Client es negués a aclarir dades de la comanda o a facilitar la documentació o materials requerits o no dugués a terme alguna d’aquestes actuacions en un termini raonable després d’haver estat requerit per a això.

En el cas que s’estableixin terminis essencials, s’entendrà no obstant això concedit per part del Client, en cas de superació d’aquests terminis, i, sense perjudici del que s’estableix a continuació, un termini de gràcia per un període raonable.

L’obligació de subministrament de la Companyia s’entendrà sempre condicionada al subministrament puntual i, conforme als pactes, de materials, per part dels proveïdors de la Companyia, així com al puntual compliment de les obligacions de pagament del Client.

En cas de supòsits de força major o de qualsevol esdeveniment impredictible al moment de conclusió del contracte, com ara desastres naturals, incendis, adopció de mesures administratives, tancaments patronals legals, mancada o deficiències en les matèries primeres i en l’energia, i que no siguin imputables a la Companyia, podrà aquesta, bé prorrogar els terminis de lliurament, en el cas que tals supòsits i esdeveniments revesteixin caràcter transitori, bé desistir del contracte, en el cas que aquests no tinguin caràcter transitori, impossibilitin o dificultin el subministrament o realització de les prestacions de manera essencial, o no pugui preveure’s raonablement quan cessaran. La mateixa regla s’aplicarà condeixo tals successos i esdeveniments afectin proveïdors de la Companyia. En cas que la Companyia opti per desistir del contracte, es durà a terme entre les parts la liquidació que correspongui, sense que cap pugui reclamar a l’altra danys i perjudicis.

Excepte pacte en contra, la Companyia podrà efectuar lliuraments parcials.
Excepte consentiment exprés i, per escrit, de la Companyia, no s’acceptaran devolucions de mercaderies. Per a la tramitació de qualsevol devolució, prèvia i degudament autoritzada, el Client haurà de remetre la mercaderia a ports pagats, indicant el número d’albarà i la data de lliurament. La mercaderia objecte de devolució haurà d’estar en perfecte estat de conservació i en el seu embalatge original.

Excepte indicació o pacte exprés entre Mecyplastec, S.L. i els seus clients, tota venda es realitzés a preus exworks , els ports i la responsabilitat sobre els desperfectes o qualsevol incidència esdevinguda des de la sortida de la mercaderia de les instal·lacions de Mecyplastec, S.L. serà a càrrec de l’entitat o persona que impliqui amb el pagament del cost del transport.

Definició de conceptes:

Els seus mitjans: En aquest cas el client és el que es farà càrrec dels ports i per tant serà en tots els casos el responsable de qualsevol incidència que pogués ocórrer a la mercaderia durant la càrrega i transport d’aquesta fins al seu lloc de destinació, en aquests casos la gestió del transport realitzada per Mecyplastec, S.L. per compte del client no responsabilitza a Mecyplastec, S.L. de qualsevol incidència en aquest.

Els nostres mitjans: El transport, la gestió d’aquest i el seu cost van a càrrec i són responsabilitat de Mecyplastec, S.L.

7.- Transmissió dels riscos.

Els riscos per pèrdua o deterioració de les mercaderies es transmetran al Client des del moment del seu lliurament o posada a disposició.
En el cas que el lliurament o posada a disposició es demoressin per causa imputable al Client, la transmissió dels riscos es produirà des del moment en què, conforme als pactes, hagués d’haver-se produït el lliurament o posada a disposició.

8.- Reserva de domini.

El domini sobre les mercaderies romandrà en la Companyia en tant el Client no hagi satisfet, en la seva integritat, el preu corresponent a aquests.
El Client podrà no obstant això, en el curs ordinari dels seus negocis, en tant estigui al dia al compliment de les seves obligacions, vendre les mercaderies subjectes a reserva de domini, però no podrà en canvi constituir cap garantia sobre elles ni transmetre la seva propietat en garantia, tret que la Companyia doni el seu consentiment per escrit.

El Client cedeix a la Companyia, de manera irrevocable, íntegrament i, amb caràcter genèric, pel solo fet de contractar amb la Companyia, sense que calgui per a això un acord addicional específic respecte de cada cas en particular, tots els drets relatius a les mercaderies subjectes a reserva de domini, en particular, els drets de crèdit que el Client ostenti al seu favor en relació amb tals mercaderies i que es derivin de l’alienació de les mateixes a tercers o de qualsevol altre títol.

En el cas que el Client transformi o processi, d’alguna manera, les mercaderies subjectes a reserva de domini o les una o barregi amb altres diferents, correspondrà a la Companyia un dret de copropietat sobre el producte resultant de la unió o mescla, en la proporció del valor segons factura de les mercaderies subjectes a reserva de domini respecte al valor segons factura de l’altres mercaderies utilitzades en la unió o mescla. En el cas que el dret de copropietat de la Companyia s’extingís a conseqüència de la unió o mescla, el Client cedeix a la Companyia, de manera irrevocable, pel solo fet de contractar amb la Companyia, els drets de propietat que ostenti sobre el nou producte en la mesura del valor segons factura de les mercaderies subjectes a reserva de domini, comprometent-se a custodiar, per a la Companyia, de manera gratuïta, el nou producte. Els drets de copropietat que sorgeixin d’aquesta manera es consideraran com a béns subjectes a reserva de domini, sent-los per tant aplicables la present condició.

9.- Reclamacions respecte a les mercaderies

Les reclamacions relatives al número i estat de l’embalatge de les mercaderies subministrades hauran d’efectuar-se de manera immediata, al moment del lliurament d’aquestes, havent-se de deixar constància d’aquestes reclamacions en l’albarà de lliurament. Queda exclosa tota reclamació posterior relativa a aquests extrems.
Les reclamacions relatives al número, estat, identificació i referències de les mercaderies, així com les relatives a qualssevol defectes visibles o aparents, hauran de notificar-se a la Companyia per escrit i, de manera detallada, al més aviat possible i, en tot cas, dins dels deu dies laborables següents a la data de lliurament, especificant sempre el número d’albarà de lliurament. Si el Client no notifiqués tals defectes dins del termini indicat, les mercaderies es consideraran acceptats, excepte en el que es refereix a la possible existència de defectes ocults.

10.- Garantia per defectes ocults originaris.

Respecte a eventuals defectes ocults en les mercaderies, la Companyia atorga, en relació amb aquests, una garantia per termini d’un any a comptar des de la data de lliurament de les mercaderies en qüestió. Aquesta garantia es refereix, exclusivament, a defectes ocults de caràcter originari, per la qual cosa queden exclosos de la mateixa aquells defectes causats per agents externs o un ús, instal·lació, conservació, tractament o emmagatzematge incorrectes.
Els drets derivats de la garantia només podran exercitar-se per part del Client, sense que puguin transferir-se a un tercer.

Les reclamacions efectuades sobre la base de la garantia hauran d’efectuar-se, també per escrit i, de manera detallada, indicant l’albarà de lliurament, a tot tardar, dins dels cinc dies següents a la data en què el defecte s’hagués posat en relleu. En cas contrari, les mercaderies subministrades es consideraran acceptats amb aquest defecte.
Tots els drets de garantia que corresponguin al Client quedaran sense efecte si aquest no permet que, de manera immediata, s’inspeccionin els defectes als quals es refereixi la reclamació. La devolució de les mercaderies solament podrà efectuar-se prèvia autorització expressa per part de la Companyia. Les reclamacions basades en la garantia no alliberen al Client de l’obligació de pagament.
En relació amb les reclamacions basades en la garantia, el Client tindrà dret, a elecció de la Companyia, a la substitució de les mercaderies defectuoses, a la seva reparació, a la modificació del contracte, o a una reducció del preu de les mercaderies a les quals es refereixi la reclamació.
Aquesta garantia s’entén sense perjudici de la més extensa que eventualment pogués donar el fabricant de les mercaderies.

11.- Responsabilitats.

La Companyia no respondrà per danys i perjudicis, qualsevol que sigui el fonament legal de la responsabilitat (impossibilitat de la prestació, mora, subministrament defectuós, incompliment contractual, incompliment d’obligacions precontractuals, responsabilitat extracontractual, actuacions deslleials, etc.), tret que concorri dol o culpa greu.
Aquesta limitació de responsabilitat no regirà respecte de la vulneració d’obligacions contractuals de caràcter essencial, de danys contra la vida i integritat física, i d’aquells supòsits en què s’hagi de respondre conforme a una norma de caràcter imperatiu, per exemple, d’acord amb la normativa aplicable en matèria de responsabilitat civil per danys causats per productes defectuosos.
La Companyia només respondrà, en tot cas, dels danys directes i dels danys típicament contractuals que fossin previsibles al moment de la conclusió del contracte. Queda exclosos tota responsabilitat per lucre cessant.
Les accions per danys i perjudicis enfront de la Companyia només podran ser exercitades pel Client, que no podrà transferir-les a tercers.
Si els danys i perjudicis ocasionats estiguessin coberts per una assegurança contractada a aquest efecte pel Client, la Companyia només respondrà dels perjudicis que realment s’haguessin ocasionat al Client, com un eventual augment de les primes d’assegurança contractades o els interessos derivats del pagament de la indemnització fins a la regularització de la compensació dels perjudicis per part de la companyia asseguradora del Client.
Amb la màxima extensió legalment permesa, la responsabilitat de la Companyia no excedirà del preu de les prestacions realitzades per la Companyia.

12.- Dret aplicable i Jurisdicció.

(I) Les relacions entre la Companyia i el Client es regiran per Dret espanyol de caràcter comú general (Codi de Comerç, Codi Civil, i altra normativa d’abast nacional). En el cas que el Client sigui una entitat estrangera, queda expressament exclosa l’aplicació de la Convenció de les Nacions Unides sobre Compravenda Internacional de Mercaderies (CISG), així com qualsevol altra norma de dret uniforme d’abast supranacional. Queda també expressament exclosa l’aplicació de les normes de conflicte de Dret espanyol, en particular, les normes de reexpedició.
(ii) Qualsevol disputa o controvèrsia que pogués sorgir entre les parts en relació amb les presents CGV i/o els contractes subscrits sota aquestes, se substanciaran davant la Jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya). No obstant això això i, si així ho desitja, la Companyia podrà exercitar accions legals contra el Client davant els tribunals del domicili d’aquest. Queden en tot cas fora de perill les disposicions legals sobre aquesta matèria de caràcter imperatiu.