Qualitat i medi ambient

Qualitat

El nostre objectiu, és la millora contínua en tots els processos per a proporcionar una satisfacció total en els nostres productes. Mecyplastec té establert un sistema de gestió de Qualitat conforme amb els requisits de la norma ISO 9001, garantint la màxima qualitat en els nostres productes i serveis. Els nostres clients, poden estar segurs de trobar una gran  fiabilitat i compromís des del primer contacte. Per a això, hem implantat un sistema de traçabilitat del producte que ens informa del personal, material i fases implicades en cada procés.

Medi Ambient

El medi ambient és molt important per a Mecyplastec, per això, compleix amb totes les normes i requisits legals derivats de la seva activitat. Tenim un procés per al reciclatge dels nostres productes, retalls, encenalls i materials sobrants. Classifiquem els diferents materials en contenidors diferenciats per producte. Actualment estem en el procés d’implementació d’un sistema de Gestió Ambiental ISO 14001.

  • Material
  • Dimensional
  • FDA
  • Migració
  • Materials detectables
  • 3.1 S/Norma EN10204 definint el tipus d’assaig
  • Protecció contra el foc s/ DIN 45545-2:2003
  • Altres tipos de certificats disponibles, consultar.

La política de qualitat de MECYPLASTEC S.L.

Aquesta dedicació ha de ser constant i ha d’implicar els majors esforços a fi de proporcionar als nostres clients la confiança necessària que demostri que els nostres serveis compleixen amb el nivell de qualitat desitjat per ells.

Els clients, en triar-nos, poden estar segurs de trobar  una fiabilitat de resposta des del primer contacte fins a la finalització total dels serveis contractats.

La política de qualitat de la nostra empresa és consolidar aquesta realitat millorant contínuament el resultat dels treballs, el servei i l’atenció als requeriments dels nostres clients.

Per a aconseguir els objectius abans exposats, MECYPLASTEC S.L. estableix un Sistema de Gestió de Qualitat, de conformitat amb els requisits de la norma UNE-EN ISO 2001:2015 i de quants requisits legals i reglamentaris ens corresponguin per la nostra activitat.

Aquesta Gerència controla i confirma tota aquesta documentació i notifica a tot el personal la obligació de seguir quantes instruccions es deriven d’aquest procés, per a arribar a la major garantia de qualitat que puguem oferir. Així mateix convida a tot el personal a la participació, per a aconseguir una MILLORA CONTÍNUA i una total identificació amb aquesta política de qualitat.

Encara que la coordinació i execució de les accions necessàries per a la gestió de la qualitat es delegui en el Responsable de Qualitat, la responsabilitat última d’obtenir-la recau en tots nosaltres, ja que és fonamental la PARTICIPACIÓ DE TOT EL PERSONAL. Per tot això, Gerència, garanteix els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per a aconseguir la qualitat exigida pels nostres clients.

Amb la finalitat de seguir en aquesta línia MECYPLASTEC S.L. revisarà cada any aquesta política, perquè estigui sempre actualitzada amb els requisits dels nostres clients.